RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio”, 60-389 Poznań, ul Swoboda 53.

Gromadzimy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu sprawnej organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych proponowanych w ofercie edukacyjnej Studium. Dane osobowe uczniów i ich rodziców gromadzimy w zakresie niezbędnym do rzetelnego wywiązywania się z obowiązków organizatora usług edukacyjnych, a dostęp do nich ma wyłącznie organizator kursu oraz nauczyciel prowadzący zajęcia. Po zakończeniu roku szkolnego lub zajęć dydaktycznych przewidzianych harmonogramem kursu dane zgromadzone w formie elektronicznej są usuwane.

Prywatne Studium Oświatowe Repetitio może przekazywać dane osobowe uczniów i ich rodziców organom nadzorującym, sądom, organom władzy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Prywatne Studium Oświatowe Repetitio zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jako Administrator Prywatne Studium Oświatowe Repetitio jest obowiązane do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z Anną Dymitrowską administratorem danych osobowych w Prywatnym Studium Oświatowym „Repetitio” za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@kursy-egzaminacyjne.pl.

Dyrektor Studium