Kim jesteśmy?

Prywatne Studium Oświatowe  REPETITIO
60-389 Poznań, ul. Swoboda 53
nr konta: 50 1020 5558 1111 1528 4160 0066

Prywatne Studium Oświatowe  REPETITIO  do końca roku szkolnego 2019/2020 było placówką oświatową działającą na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 86/94 na podstawie  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Od początku roku szkolnego 2020/2021 Studium zgodnie z profilem swej aktywności oświatowej  nadal prowadzi działalność na zasadach określonych w przepisach ustawy z 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców (DZ. U. z 2019 r. poz.1292, 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), zgodnie art.170 p. 2 i 3 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ).
Tradycje edukacyjne Studium sięgają 1989 roku.

Pracami Studium kieruje:
Anna Dymitrowska
mgr filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany, w latach 1983 – 2016 nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica  w Poznaniu.

Kadra
Zajęcia prowadzą starannie dobrani nauczyciele poznańskich szkół podstawowych i liceów, posiadający kwalifikacje i uprawnienia egzaminatora matury i/lub egzaminu ósmoklasisty.

Doświadczenie
Prywatne Studium Oświatowe REPETITIO było pierwszą, a dziś jest najstarszą placówką w Polsce, która w sposób profesjonalny prowadzi zajęcia dokształcające dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich. Od początku swej działalności prowadziła  także kursy języków obcych i kursy przygotowujące do egzaminu dojrzałości.
Obecnie specjalizujemy się w prowadzeniu kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty oraz testu predyspozycji językowych.

Cel
Pragniemy stworzyć naszym Uczniom optymalne warunki rozwoju intelektualnego, uzupełniając braki edukacyjne powstałe w różnych okresach nauki szkolnej lub umożliwiając zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, znacznie wykraczających poza ramy wymagań określonych w podstawach programowych.
Uczniom ubiegającym się o przyjęcie do klas dwujęzycznych pomagamy zrozumieć zasady konstruowania ćwiczeń charakterystycznych dla testu predyspozycji językowych.

Zaufanie
Studium w ciągu  swej trzydziestokilkuletniej działalności, dzięki zdobywanemu doświadczeniu i rzetelności, zyskało uznanie i zaufanie  wielu  Uczniów i ich Rodziców, budując wiarygodny, pozytywny wizerunek placówki.

Miejsce
Obecnie kursy odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu przy ul. Swoboda 53.
Wcześniej zajęcia odbywały się w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.