Regulamin
egzamin ósmoklasisty

  1. Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” zobowiązuje się zapewnić Uczniowi możliwość nauki w grupie wskazanej w przyjętym i potwierdzonym zgłoszeniu.
  2. W przypadku niepowstania wybranej przez Ucznia grupy lub dokonania jej podziału warunkowanego dużą liczbą zgłoszeń, Studium zobowiązuje się zagwarantować miejsce w innej, jeśli nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy pozostałych uczestników kursu.
  3. Nauka odbywa się w kilkunastoosobowych grupach w dniach i godzinach oraz wymiarze godzin dydaktycznych podanych w ofercie edukacyjnej.
  4. W czasie przerw między zajęciami dydaktycznymi obowiązuje zakaz opuszczania bez zgody nauczyciela budynku Studium.
  5. Uczeń zobowiązuje się regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz przestrzegać harmonogramu wpłat podanego w cenniku.
  6. Rodzice ucznia mogą po zakończeniu pierwszych zajęć (w tym samym dniu) podjąć decyzję o rezygnacji z kursu. Niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Organizatora warunkuje zwrot wpłaconej kwoty.
  7. Uczeń uzyska częściowy zwrot opłaty za kurs ( po odjęciu kosztów dotychczasowych zajęć ), jeśli rezygnacja następuje z powodu nieprzestrzegania przez Studium zobowiązań zawartych w Regulaminie.
  8. Częściowy zwrot kosztów może mieć miejsce, jeśli rezygnacja następuje z powodów losowych. Zwrotu dokonuje się na pisemny wniosek Rodziców Ucznia rozpatrywany przez Dyrektora Studium.
  9. Opłata za określoną część kursu nie może być bez zgody Dyrektora Studium uznana za pokrycie kosztów innego typu zajęć dydaktycznych.
  10. Zapisując Ucznia na kurs, Zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych Studium w procesie rekrutacji (RODO).