Regulamin
egzamin ósmoklasisty

 1. Prywatne Studium Oświatowe „Repetitio” zobowiązuje się zapewnić Uczniowi możliwość nauki w grupie wskazanej w przyjętym i potwierdzonym zgłoszeniu.
 2. W przypadku niepowstania wybranej przez Ucznia grupy lub dokonania jej podziału warunkowanego dużą liczbą zgłoszeń, Studium zobowiązuje się zagwarantować miejsce w innej, jeśli nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy pozostałych uczestników kursu.
 3. Nauka odbywa się stacjonarnie (lub online  w sytuacji wzrastającego zagrożenia epidemicznego) w kilkunastoosobowych grupach w wymiarze godzin dydaktycznych podanym w ofercie edukacyjnej.
 4. Rodzice ucznia mogą po zakończeniu pierwszych zajęć (w tym samym dniu) podjąć decyzję o rezygnacji z kursu. Niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Organizatora warunkuje zwrot wpłaconej kwoty. Rezygnacja z kursu po drugim spotkaniu ( w tym samym dniu) powoduje zwrot należności za kurs pomniejszony o koszt pierwszego i drugiego spotkania .Późniejsza rezygnacja nie jest możliwa ( zasada dotyczy kursu stacjonarnego! ).
 5. Rodzic/Opiekun, zapisując Ucznia na kurs, ma prawo zastrzec rezygnację z kontynuowania nauki, jeśli zajęcia będą prowadzone online. Gdy konieczne będzie wprowadzenie zdalnego nauczania Uczeń, zostaje automatycznie skreślony z listy uczestników kursu, a proporcjonalna część należności zwrócona na konto Wpłacającego.
 6. Rodzic/Opiekun, który nie zastrzegł rezygnacji Ucznia z kontynuowania nauki w przypadku prowadzenia zajęć online, może to uczynić po pierwszym  spotkaniu (tego samego dnia!) prowadzonym w formie zdalnej. Brak rezygnacji z kursu prowadzonego online interpretowany będzie jako zgoda domniemana. Późniejsza rezygnacja nie będzie możliwa.
 7. Uczeń uzyska częściowy zwrot opłaty za kurs (po odjęciu kosztów dotychczasowych zajęć), jeśli rezygnacja następuje z powodu nieprzestrzegania przez Studium zobowiązań zawartych w Regulaminie. Zwrot dotyczyć może wyłącznie kosztów zajęć, które pozostały do końca kursu po zgłoszeniu reklamacji.
 8. Częściowy zwrot kosztów może mieć miejsce, jeśli rezygnacja następuje z powodów losowych. Zwrotu dokonuje się na pisemny wniosek Rodziców Ucznia rozpatrywany przez Dyrektora Studium.
 9. Opłata za określoną część kursu nie może być bez zgody Dyrektora Studium uznana za pokrycie kosztów innego typu zajęć dydaktycznych.
 10. Rodzic/Opiekun zgłaszający reklamację musi powołać się na konkretny punkt Regulaminu.
 11. Wszelkie informacje dotyczące  danego typu kursu będą przekazywane Rodzicom/Opiekunom i Uczniom przez komunikaty umieszczane na stronie internetowej. Umieszczenie komunikatu na stronie internetowej jest równoznaczne z poinformowaniem zainteresowanych o aktualnej sytuacji. Organizator będzie także starał się przesyłać wiadomość o aktualizacji komunikatów, wysyłając SMS-a lub wiadomość e-mail.
 12. W czasie przerw między zajęciami dydaktycznymi obowiązuje zakaz opuszczania bez zgody nauczyciela budynku Studium.
 13. Uczeń zobowiązuje się regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach , a Rodzic/Opiekun przestrzegać harmonogramu wpłat podanego w cenniku.
 14. Zapisując Ucznia na kurs, Zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych Studium w procesie rekrutacji (RODO).