O kursie
test predyspozycji językowych – ÓSMA KLASA

Kurs umożliwia:

– właściwe rozpoznanie posiadanych umiejętności, zdolności i predyspozycji;
– poznanie wybranych metod zapamiętywania;
– poznanie struktury testu predyspozycji językowych, zasad konstruowania ćwiczeń najczęściej w nim występujących i metod ich wykonywania;
– opanowanie umiejętności analizy zdań zapisanych w sztucznych/fikcyjnych językach oraz wykonywania ćwiczeń odwołujących się do tej umiejętności.

Podczas kursu uczniowie ćwiczą i diagnozują:

– pamięć wzrokową i słuchową;
– umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia i wnioskowania;
– zdolność odkrywania zasad tworzenia zbiorów oraz umiejętność uzupełniania brakujących w nich elementów;
– umiejętność analizy wyrazów związków frazeologicznych i zdań, pozwalającą rozpoznać zasady rządzące systemem znaków językowych/kodem językowym;
– umiejętność wnioskowania i twórczego wykorzystywania dostrzeżonych obserwacji;
– łatwość dostrzegania związków semantycznych, składniowych oraz słowotwórczych między związkami wyrazowymi i leksyką literacką i gwarową polską, a także obcą;
– odkrywanie sensów / podstawowych treści zawartych w zdaniach zapisanych w językach obcych;
– zdolność dostrzegania niedosłownych sensów zawartych w idiomach, a także stałych i łączliwych związkach frazeologicznych;
– znajomość oraz umiejętność kojarzenia znaczeń wyrazów obcego pochodzenia;
– kulturę języka polskiego (bogactwo, poprawność, precyzję języka).