Regulamin
test predyspozycji językowych – ÓSMA KLASA

 1. Rodzice uczniów zapisanych na kurs powinni wpłacić na konto Prywatnego Studium Oświatowego Repetitio określoną w cenniku kwotę przed rozpoczęciem zajęć lub innym terminie uzgodnionym z Organizatorem.
 2. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej. Ze względu na specyfikę kursu nie ma możliwości prowadzenia zajęć online. Jeśli z powodów zagrożenia epidemicznego niemożliwe będzie ich przeprowadzenie w tradycyjny sposób, należność za nieodbyte lekcje zostaną zwrócone na konto Wpłacającego.
 3. Wszelkie informacje dotyczące  kursu będą przekazywane Rodzicom/Opiekunom i Uczniom przez komunikaty umieszczane na stronie internetowej. Umieszczenie komunikatu na stronie internetowej jest równoznaczne z poinformowaniem zainteresowanych o aktualnej sytuacji. Organizator będzie także starał się przesyłać wiadomość o aktualizacji komunikatów, wysyłając SMS-a lub wiadomość e-mail.
 4. Organizatorzy uznają, że obowiązuje zasada zgody na okazjonalny, warunkowany względami losowymi, udział ucznia w zajęciach innej grupy. Brak zgody na respektowanie tej zasady prosimy zgłaszać w chwili zapisania ucznia na kurs.
 5. Rodzice ucznia mogą po zakończeniu pierwszych zajęć (w tym samym dniu) podjąć decyzję o rezygnacji z kursu. Niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Organizatora warunkuje zwrot wpłaconej kwoty.
 6. W czasie ewentualnych przerw między zajęciami dydaktycznymi obowiązuje Uczniów zakaz opuszczania budynku Studium.
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Ucznia w czasie zajęć dydaktycznych i ewentualnych przerw między lekcjami.
 8. Uczniowie nie zatrzymują i nie kopiują wykorzystywanych podczas lekcji ćwiczeń, aby nie były rozpowszechniane poza kursami organizowanymi przez Prywatne Studium Oświatowe Repetitio.
 9. Uczestnicy kursu notują podczas zajęć wnioski, zasady konstrukcji i metody rozwiązywania ćwiczeń, nie przepisując treści wykorzystywanych podczas lekcji materiałów dydaktycznych.
 10. Sprawdzianem skuteczności nauczania będzie między innymi umiejętność przygotowania przez uczniów, dla współuczestników zajęć, ćwiczeń podobnych do przykładów przywołanych w materiałach dydaktycznych, a także suma wyników cząstkowych/procentowych uzyskanych za ćwiczenia, które Uczestnik wykonał podczas kursu.
 11. Na pierwsze spotkanie uczestnicy kursu przynoszą kartki z wydrukowanym imieniem i adresem e-mailowym. Uczeń może przekazać tę informację tym uczestnikom kursu, z którymi chciałby wymieniać skonstruowane przez siebie ćwiczenia i weryfikować poprawność ich wykonania.
 12. Zapisując Ucznia na kurs, Zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych Studium w procesie rekrutacji (RODO).