Program nauczania matematyki

Charakterystyka programu

Program opracowano dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej celem przygotowania ich do egzaminu końcowego z matematyki.

Na realizację programu przeznaczono od 40 do 44 godzin dydaktycznych (lekcyjnych).

Cele programu

Dogłębne powtórzenie i uzupełnienie materiału wymaganego na egzaminie ósmoklasisty z matematyki.

Cele ogólne to:

 • zapoznanie uczniów z formą egzaminu
 • wykorzystanie wielkości matematycznych do opisu poznanych pojęć lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych
 • posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (zadań)
 • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych
 • doskonalenie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
 • zwiększenie motywacji do nauki i systematyczności

Uczeń potrafi:

 • zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności matematyczne w praktyce
 • sprawnie wykonywać obliczenia rachunkowe w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie
 • weryfikować i interpretować otrzymane wyniki
 •  oceniać sensowność rozwiązania
 • wykorzystywać i tworzyć informację
 •  graficznie przedstawiać  dane wypływające z treści zadań
 • używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników
 • używanie prostych, dobrze znanych reguł matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych

Tematyka i plan zajęć:

l.p. tematyka zajęć zagadnienia liczba godzin
1 Spotkanie organizacyjne.

Liczby wymierne.

Przedstawienie programu zajęć, celów i planu pracy.

Działania na liczbach wymiernych.

Zaokrąglanie rozwinięcia dziesiętnego liczb.

Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń arytmetycznych.

Odczytywanie i zapisywanie liczb naturalnych w systemie rzymskim.

0,5

3,5

2 Potęgi i pierwiastki Oblicza wartości potęg            i pierwiastków drugiego            i trzeciego stopnia.

Własności potęg i pierwiastków.

Notacja wykładnicza.

Wyłączanie (włączanie) czynnika przed(pod)znak pierwiastka, usuwanie niewymierności z mianownika

3 – 4
3 Procenty Obliczenia procentowe.

Procenty w zadaniach tekstowych.

5 – 6
4 Wyrażenia algebraiczne Budowanie i nazywanie wyrażeń.

Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych.

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, redukcja wyrazów podobnych.

Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian.

Mnożenia sum algebraicznych.

Wyłączanie czynnika przed nawias.

4
5 Równania Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań.

Wyznaczanie wskazanej wielkości z podanych wzorów.

Graficzne rozwiązywanie nierówności.

Równania w zadaniach tekstowych.

5 – 6
6 Figury płaskie Wzory na pola i obwody figur płaskich i ich własności.

Twierdzenie Pitagorasa.

Zależności między bokami w trójkątach prostokątnych o kątach ostrych: 450 lub         300 i 600.

Podobieństwo figur.

5 – 6
7 Symetrie Rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje pary figur symetrycznych;

Rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, i figury, które mają środek symetrii. Wskazuje oś symetrii i środek symetrii figury.

2
8 Wielościany Rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe;

Oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym);

Zamienia jednostki pola          i objętości.

4
10 Statystyka prawdopodobieństwo Interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów;

Wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje informacje z dostępnych źródeł;

Wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych;

Analizuje proste doświadczenia losowe

2
9 Rozwiązywanie zadań gimnazjalnych na dowodzenie 2
10 Próbny egzamin 2
11 Poprawa i omówienie próbnego egzaminu 2

Sposoby osiągania celów:

 • ćwiczenia rachunkowe utrwalające wiedzę i umiejętności
 • rozwiązywanie dużej liczby zadań testowych wzorowanych na zadaniach egzaminacyjnych.

Podczas zajęć stosowane będą  różnorodne formy i sposoby realizacji  dostosowane do umiejętności uczniów.

Ewaluacja

Uczestnik zajęć powinien nabyć umiejętność sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych na tekstach egzaminacyjnych z matematyki.

mgr Aleksandra Zapalska