Program nauczania matematyki

 Cel zajęć:

 1. Zainteresowanie ucznia matematyką.
 2. Przedstawienie uczniom charakterystyki egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
 3. Udoskonalenie umiejętności wykorzystania informacji w zadaniu i poprawnej analizy treści.
 4. Wskazanie najczęstszych błędów popełnianych przez uczniów.
 5. Wykształcenie matematycznej intuicji.
 6. Podkreślenie znaczenia systematyczności w nauce.

Uczeń potrafi:

 1. Sprawnie posługiwać się umiejętnościami rachunkowymi.
 2. Stosować wcześniej poznaną wiedzę do odkrywania i zrozumienia nowych problemów.
 3. Analizować wiarygodność otrzymanego wyniku.
 4. Używać matematycznego języka i form zapisu.
 5. Rozwiązywać typowe zadania dla egzaminu ósmoklasisty.

Plan zajęć:

Lp. Temat Umiejętności ucznia Czas
Kwestie organizacyjne. Uczeń poznaje sens cotygodniowych spotkań na zajęciach z matematyki. 15 minut
Potęga, jako skrócony zapis mnożenia. ●       Do czego przydaje się potęgowanie?

●       Odkrywamy zasady działań na potęgach.

●       Notacja wykładnicza , czyli prosty sposób zapisu ogromnych i małych liczb.

●       Stosujemy wyżej poznane zasady w zadaniach.

●       Ciekawe zastosowania potęgowania.

4 godziny
3. Czy jest coś ponad wymiernością w matematyce? ●       Odkrywamy nową rodzinę liczb.

●       Jakie zasady panują po stronie niewymierności?

●       Unifikacja dwóch pozornie oddzielnych rzeczy.*

●       Stosujemy wyżej poznane zasady w zadaniach.

●       Ciekawe zastosowania pierwiastków.

4 godzin
4. Wyrażenia algebraiczne, czyli fundamenty matematyki. ●       Po nitce do równań.

●       Odkrywamy zasady działań na wyrażeniach algebraicznych.

●       To już było dawno temu, czyli wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

●       Spis reguł dostępnych przy wyrażeniach algebraicznych.

●       Wyrażenia algebraiczne i procenty.

4 godzin
5. Równania, czyli rewolucja matematycznego myślenia. ●       Co to jest równanie?

●       Metody rozwiązywania równań pierwszego stopnia.

●       Niebezpieczne minusy.

●       Układamy równania samodzielnie, czyli praca nad zadaniami tekstowymi.

●       Nie zapominamy o procentach.

●       O tym, kiedy z jednej rzeczy wynika wiele innych.

6 godzin
6. Twierdzenie Pitagorasa. ●       Odkrywamy twierdzenie Pitagorasa śladami amerykańskiego prezydenta.

●       Pomysłowe zastosowania twierdzenia Pitagorasa.

●       Twierdzenie Pitagorasa w geometrii, czyli zastrzyk użytecznej wiedzy  geometrycznej.

●       Ciekawe zastosowania twierdzenia Pitagorasa – część 2.

6 godzin
7. W układzie współrzędnych. ●       Co to jest układ współrzędnych?

●       Elementy układu współrzędnych.

●       Rachunki w układzie współrzędnych.

4 godziny
8. Figury na płaszczyźnie. ●       Kąty i ich rodzaje.

●       Różne oblicza trójkątów.

●       Rachunek kątów w rozmaitych zadaniach.

●       Mówimy o matematycznych fundamentach.

●       Dowody twierdzeń.

●       Warunek istnienia trójkąta.

6 godzin
9. Wielokąty. ●       Przystawanie figur.

●       Cechy przystawania trójkątów.

●       Wykorzystujemy przystawanie w dowodzeniu twierdzeń.

●       Wielokąty foremne i ich podstawowe własności.

6 godzin
9. Bryły. ●       Poznajemy rodzaje brył i ich własności.

●       Odnajdujemy zastosowanie wszystkich wcześniej poznanych wiadomości w rozmaitych zadaniach.

4 godziny
10. Rachunek prawdopodobieństwa. ●       Statystyka opisowa.

●       Odczytujemy informacje z diagramów.

●       Definicja
prawdopodobieństwa i własności z niej płynące.

●       Prawdopodobieństwo klasyczne w zadaniach.

4 godziny
11. Egzaminy próbne. ●       Rozwiązujemy próbne egzaminy ósmoklasisty. do ostatnich zajęć
Gwiazdką * oznaczono materiał dodatkowy.

Czas trwania zajęć z danego tematu może ulec zmianie w zależności od zaawansowania grupy. Podany czas jest czasem orientacyjnym. Plan zajęć został opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową z matematyki.

Opracował: mgr Patryk Jankowski