Program nauczania języka polskiego

Charakterystyka programu

Program powstał w związku z potrzebą zorganizowania zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klas VIII do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Obejmuje działania zmierzające do powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz rozwijania umiejętności określonych w podstawie programowej  nauczania języka polskiego.                Na realizację programu przeznaczonych zostanie 44 –  50  godzin  dydaktycznych  (lekcyjnych) oraz  4 godziny  na próbny  egzamin i jego omówienie .

Treści programowe obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu kształcenia literacko-kulturowego, językowego oraz tworzenia wypowiedzi z zakresu form egzaminacyjnych.

Cele programu

Nadrzędnym celem programu jest efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka polskiego.

Cele ogólne to:

 • Zapoznanie uczniów z formą egzaminu ósmoklasisty.
 • Wykształcenie umiejętności właściwej organizacji czasu  przeznaczonego na wykonanie zadań zamkniętych i otwartych.
 • Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań  zamkniętych  i zadań otwartych.
 • Doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem, w  tekście potrzebnych informacji.
 • Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych pojęć, wiadomości potrzebnych na egzaminie.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
 • Rozwijanie umiejętności logicznego wnioskowania, argumentowania, dostrzegania związków i zależności, formułowania samodzielnych sądów, potwierdzonych przykładami literackimi.
 • Doskonalenie sprawności redagowania poznanych form wypowiedzi pisemnej.
 • Zwiększenie motywacji do nauki, wzmocnienie wiary we własne możliwości.
 • Kształtowanie nawyków porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.
 • Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisu.

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć polecenie do zadań oraz wskazywać właściwa odpowiedź,
 • planować własną pracę, gospodarować czasem oraz pogłębiać swoją wiedzę przedmiotową,
 • czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wykonywać zadania zamknięte oraz zadania otwarte związane z przeczytanym tekstem,
 • rozpoznawać rodzaje literackie oraz ich charakterystyczne cechy,
 • odczytywać znaczenia dosłowne, przenośne, symboliczne różnych tekstów kultury,
 • samodzielnie interpretować przeczytany tekst,
 • określić nadawcę i odbiorcę tekstu,
 • wykorzystywać wcześniej zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań zamkniętych  i otwartych,
 • wyszukiwać potrzebne informacje oraz cytować odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego,
 • interpretować dzieło sztuki,
 • rozpoznawać gatunki dziennikarskie(np. reportaż, artykuł),
 • argumentować, wnioskować, polemizować,
 • formułować pytania do tekstu,
 • wykorzystywać w interpretacji różne konteksty(np. historyczny, społeczny),
 • tworzyć krótsze i dłuższe formy wypowiedzi obowiązujące na egzaminie oraz dokonywać przekształceń na tekście cudzym (np. parafrazować, streszczać),
 • odróżniać mowę zależną i niezależną oraz przekształcać je,
 • rozróżniać wypowiedzenia,
 • rozpoznawać i tworzyć imiesłowy oraz poprawnie je stosować,
 • rozumieć mechanizmy z zakresu fonetyki oraz rozbieżności między mową a pismem,
 • rozpoznaje wyrazy podstawowe, pochodne, rodzinę wyrazów,
 • wyróżnia różne odmiany języka ( ogólnonarodowy, regionalny, środowiskowy),
 • wykorzystuje wiedzę z zakresu ortografii i interpunkcji w praktyce.

Zadania, formy i sposoby realizacji

Lp. Zadania/temat zajęć Zagadnienia Formy i sposoby realizacji Ilość godzin
1. Spotkanie organizacyjne Przedstawienie planu zajęć, wymagań egzaminacyjnych dla ósmoklasisty, celów, sposobu pracy. Informator CK; opis egzaminu; rodzajów zadań zasad oceniania. 1
2. Najstarsze źródła literackie Biblia, mity; znaczenie symboliczne poszczególnych motywów, określanie problematyki, objaśnianie sensów przenośnych, podawanie przykładów  frazeologizmów oraz  wykorzystywanie ich w swoich wypowiedziach. Streszczenie ustne pisemne, zadania, zamknięte, rozsypanka frazeologizmów. 2-3
3. Pojęcia teoretyczno-literackie Rozpoznawanie rodzajów literackich ,określanie  ich charakterystycznych cech, rozumienie specyfiki utworów przynależnych do epiki , liryki i dramatu Rozpoznawanie wytworów i dzieł poszczególnych kultur na wybranych przykładach. 2-3
4. Gatunki literackie Znajomość podstawowych cech czytanych utworów; rozpoznawanie ironii i jej funkcji, określanie funkcji różnych środków stylistycznych w utworze. Ćwiczenia                 z rozpoznawania podstawowych pojęć, zadania testowe. 4
5. Gatunki publicystyczne Dostrzeganie różnicy między literaturą piękną a publicystyką, rozpoznawanie gatunków dziennikarskich i ich podstawowych cech. Ćwiczenia                z rozpoznawania podstawowych pojęć, zadania testowe zamknięte i otwarte. 2
6. Formy wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi z uwzględnieniem określonych cech formy oraz wskazanego polecenia, stosowanie funkcjonalnej kompozycji, konsekwentnej narracji, uporządkowanych wydarzeń, argumentów pogłębionych przykładami. Ćwiczenia               w tworzeniu spójnej, dłuższej wypowiedzi pisemnej (egzaminacyjnej). 4
7 Czytamy i odczytujemy Rozumienie utworu literackiego oraz innych tekstów kultury, dostrzeganie wartości etycznych, czytanie tekst na poziomie dosłownym i przenośnym; rozróżnianie faktu od opinii, odróżnianie informacji ważnych od drugorzędnych; dostrzega relacje między tytułem a treścią. Ćwiczenia określające tematykę oraz problematykę tekstu. Wyszukiwanie informacji wyrażonych wprost lub pośrednio. 3
8 Podstawowe składniki języka Rozumienie mechanizmów fonetycznych oraz rozbieżności między mową a pismem; rozpoznawanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych; sylab otwartych i zamkniętych; wskazywanie akcentu wyrazowego i zdaniowego. Ćwiczenia                  z rozpoznawania podstawowych pojęć, zadania testowe zamknięte    i otwarte. 2
9. Rodzaje wypowiedzeń Rozpoznawanie wypowiedzeń, równoważnika zdania, zdań złożonych współrzędnie, podrzędnie, wielokrotnie. Zadania testowe, ćwiczenia praktyczne w konstruowaniu różnych typów wypowiedzeń. 2-3
10. Formy użytkowe Rozpoznawanie form  użytkowych, perswazji i manipulacji, określanie ich funkcji. Ćwiczenia w redagowaniu krótszych form użytkowych ,         np. zaproszenia, ogłoszenia, powiadomienia, podania. 2-3
11. Tekst ikoniczny Interpretacja tekstu kultury;  sposobów przedstawiania postaci na obrazie; ocena wartości użytego symbolu. Ćwiczenia w opisie i interpretacji różnych tekstów ikonicznych. 2
12. Literackie obrazy życia; wędrówka   po motywach literackich Rozpoznawanie motywów literackich, elementów świata przedstawionego; znajomość tekstów literatury z Podstawy Programowej; umiejętność mówienia o nich; formułowanie własnego stanowiska; dostrzeganie środków wyrazu użytych w tekście kultury; utrwalenie treści fabularnych. Zadania testowe; redagowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych; dyskusja. 3
13. Ortografia                  i interpunkcja           w praktyce Utrwalenie zasad ortograficznych     i interpunkcyjnych; zna reguły          i wyjątki. Ćwiczenia praktyczne; uzupełnianie ortogramów, znaków przestankowych       w cudzym i swoim tekście. 2
15. Kształt rozprawki Tworzenie logicznej                          i uporządkowanej wypowiedzi; stosowanie właściwej, graficznie wyodrębnionej kompozycji; funkcjonalne wykorzystanie tekstów kultury; argumentowanie, wnioskowanie; rozróżnianie przykładu i argumentu. Ćwiczenia redakcyjne pracy egzaminacyjnej; przykładowe formy wypowiedzi. 3-4
16 O pisaniu opowiadania Znajomość zasad formy wypowiedzi; stosowanie funkcjonalnej narracji trzecioosobowej lub pierwszoosobowej; twórcze wykorzystanie treści utworów literackich. Ćwiczenia redakcyjne pracy egzaminacyjnej; przykładowe formy. 2
17. Pisemne formy argumentacyjne Redagowanie przemówienia; posługiwanie się środkami językowymi typowymi dla tej formy ( pytanie retoryczne, wykrzyknienia); rozróżnianie i wskazywanie środków perswazji. Ćwiczenia redakcyjne pracy egzaminacyjnej; przykładowe przemówienia. 2
18. Sposoby widzenia świata w liryce Rozpoznawanie środków stylistycznych wykorzystanych     w utworze i ich funkcji; odczytywanie tekstu na poziomie dosłownym i przenośnym; określanie roli tytułu w kontekście całego utworu. Ćwiczenia                w  odczytywaniu       utworu lirycznego; interpretacja. 2-3
19. Ćwiczenie czyni mistrza Tworzenie planu twórczego własnej wypowiedzi pisemnej. Ćwiczenia w redagowaniu planu  form egzaminacyjnych. 2
20. Sprawdź się ! Czytanie ze zrozumieniem  różnych tekstów kultury. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań  egzaminacyjnych. 2
21. Próbny egzamin Egzamin 2
22. Omówienie egzaminu Poprawa, omówienie 2

Sposoby osiągania celów

 • Rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych.
 • Ćwiczenia utrwalające poprzez przygotowywanie prezentacji multimedialnych.
 • Ćwiczenia w rozpoznawania różnych tekstów kultury.
 • Praca z tekstem ikonicznym.
 • Ćwiczenia indywidualne utrwalające wiedzę z zakresu języka polskiego.
 • Prezentowanie efektów swojej pracy na forum grupy.

Ewaluacja

W wyniku realizacji programu  uczeń powinien radzić sobie z egzaminem  ósmoklasisty w zakresie języka polskiego z dobrym skutkiem. Systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach na pewno pozwoli mu na utrwalenie wiedzy oraz udoskonalenie umiejętności z zakresu przedmiotu, a ponadto na rozwinięcie zdolności rozumienia tekstów kultury,  co jest ważnym aspektem egzaminacyjnym.

mgr Marzena Krasuska