Program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie

„ZNAM PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ”

Charakterystyka programu

Program powstał w związku z potrzebą zorganizowania zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego w z zakresu przedmiotów humanistycznych.

Obejmuje działania zmierzające do powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz rozwijania umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla uczniów gimnazjum. Na realizację programu przeznaczonych zostanie 18 zajęć dydaktycznych.

Treści programowe obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu edukacji historycznej oraz wiedzy o społeczeństwie, gdyż przy rozwiązywaniu testów z tych przedmiotów odgrywają one kluczową rolę.

Cele programu

Nadrzędnym celem programu jest gruntowne przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie. Cele ogólne to:

 • Oswojenie uczniów z formą egzaminu
 • Wykształcenie umiejętności właściwej organizacji czasu przeznaczonego na wykonanie zadań egzaminacyjnych
 • Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych i zadań otwartych
 • Doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji
 • Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych pojęć, wiadomości potrzebnych na egzaminie
 • Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
 • Rozwijanie umiejętności logicznego wnioskowania, dostrzegania związków i zależności, formułowania samodzielnych sądów
 • Doskonalenie sprawności redagowania poznanych form wypowiedzi pisemnej
 • Uczenie planowania własnej pracy, systematyczności, współdziałania w zespole, korzystania z dostępnych pomocy i źródeł wiedzy
 • Zwiększenie motywacji do nauki, wzmocnienie wiary we własne możliwości

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć instrukcję do zadań, poleceń,
 • zakodować swoją pracę, poprawnie wypełniać kartę odpowiedzi,
 • planować własną pracę, gospodarować czasem,
 • współpracować z innymi,
 • czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wykonywać zadania zamknięte oraz zadania otwarte związane z przeczytanym tekstem,
 • odczytywać znaczenia dosłowne, przenośne, symboliczne źródeł historycznych,
 • samodzielnie interpretować przeczytany tekst,
 • określić nadawcę i odbiorcę tekstu,
 • wykorzystywać wcześniej zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych,
 • wyszukiwać potrzebne informacje,
 • dostrzegać i poprawiać popełnione błędy,
 • obserwować, wnioskować,
 • dostrzegać logiczne powiązania między faktami, przyczynami, skutkami, opiniami,
 • przyporządkować źródło historyczne do epoki, stylu lub autora,
 • rozpoznawać cechy charakterystyczne dla dzieł danej epoki.

Zadania, formy i sposoby realizacji

L.p. Zadanie/Tematyka zajęć: Zagadnienia: Formy i sposoby realizacji Ilość godzin:
Spotkanie organizacyjne Przedstawienie programu zajęć, celów, planu pracy Standardy wymagań egzaminacyjnych, forma egzaminu, klasyfikacja tekstów źródłowych 1
Dorobek starożytności Dzieła starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Izraela, Grecji i Rzymu Rozpoznawanie zabytków poszczególnych cywilizacji Symbolika biblijna – analiza źródeł 3
Mitologia antyku Źródła dotyczące mitologii greckiej i rzymskiej Identyfikacja i interpretacja dzieł opartych na mitologii z wykorzystaniem prezentacji programu Power Point 1
Kultura średniowiecza Dorobek kręgów cywilizacji bizantyjskiej, łacińskiej i arabskiej Rozpoznawanie wytworów i dzieł poszczególnych kultur na wybranych przykładach 3
Epoka odrodzenia Ukazanie znaczenia przemian renesansowych w różnych aspektach życia Identyfikacja dorobku wielkich twórców renesansu na przykładzie wybranych dzieł 2
Dorobek baroku Zestawienie osiągnięć europejskiego i polskiego baroku Rozpoznawanie stylu i specyfiki epoki poprzez interpretowanie charakterystycznych dzieł tego okresu 2
Oświecenie Osiągnięcia oświecenia i ich korelacja z historią Identyfikacja źródeł   z dziejami USA, Francji i Polski (analiza porównawcza tekstów źródłowych) 1
Społeczeństwo Rodzina i społeczeństwo Ćwiczenia z rozpoznawania podstawowych pojęć z działu Społeczeństwo. 2
Trójpodział władzy Trójpodział władzy w Polsce. Prezydenci RP Rozpoznawanie rodzaju władzy, analiza Konstytucji RP, rozpoznawalność polityków-prezentacje multimedialne. 2
Podsumowanie kursu Testy podsumowujące Rozwiązywanie testów przekrojowych 1

 

Sposoby osiągania celów

 • Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych
 • Ćwiczenia utrwalające poprzez przygotowywanie prezentacji multimedialnych
 • Ćwiczenia w rozpoznawania źródeł historycznych
 • Praca z materiałami ilustracyjnymi

Podczas zajęć stosowane będą głównie różnorodne formy ćwiczeń indywidualnych (pisemnych i ustnych), aby uczeń mógł rozwijać swoje umiejętności oraz utrwalał i uzupełniał wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych (zwłaszcza z historii i wiedzy o społeczeństwie.).

Ewaluacja

W wyniku realizacji programu uczeń powinien z dobrym skutkiem rozwiązywać testy z zakresu przedmiotów humanistycznych. Skuteczność oddziaływań nauczyciela i pracy ucznia można ocenić na podstawie porównania pierwszych prób rozwiązywania testów na zajęciach i testów końcowych oraz na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych. Można także przeprowadzić ankietę ewaluacyjną dla uczestników zajęć.

mgr Dariusz Kołodziejczyk