Program nauczania geografii

Charakterystyka programu

Program powstał w związku z potrzebą zorganizowania zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego w z zakresu geografii.

Obejmuje działania zmierzające do powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz rozwijania umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla uczniów gimnazjum. Na realizację programu przeznaczonych zostanie 6 godzin zajęć dydaktycznych.

Cele programu

1. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej.

Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

2. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów.

Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym; identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej).

3. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce.

Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca.

Uczeń potrafi:

 • wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie;
 • odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych;
 • określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na mapie;
 • lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.);
 • analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych;
 • projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych;
 • posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi, czas słoneczny, czas strefowy; podaje cechy ruchu obrotowego; wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone strefy czasowe i granica zmiany daty; posługuje się mapą stref czasowych do określania różnicy czasu strefowego i słonecznego na Ziemi;
 • podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedstawia (wykorzystując również własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku;
 • podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi.

 Zadania, formy i sposoby realizacji

L.p. Zadanie/Tematyka zajęć: Zagadnienia: Ilość godzin:
Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą – rodzaje map,- skala mapy – obliczenia,-kartograficzne metody prezentacji,

– praca z mapą

2
Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa – miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym,- kształt i wymiary Ziemi,- następstwa ruchu obrotowego Ziemi (obliczanie czasu miejscowego)

– następstwa ruchu obiegowego ziemi (obliczanie kąta padania promieni słonecznych)

2
Wybrane zagadnienia z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski – podział administracyjny Polski,- przyrodnicze konsekwencje położenia Polski w Europie (geologia, klimat, warunki wodne, gleby, roślinność),- pozaprzyrodnicze konsekwencje położenia Polski w Europie (demografia, geografia rolnictwa, przemysłu i usług),

– miejsce Polski w organizacjach międzynarodowych.

2

 

Sposoby osiągania celów

 • Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych;
 • Praca z mapami: topograficznymi i tematycznymi (politycznymi, geologicznymi,    synoptycznymi, gospodarczymi itd.).

Ewaluacja

W wyniku realizacji programu uczeń powinien z dobrym skutkiem rozwiązywać zadania testowe z zakresu geografii. Skuteczność oddziaływań nauczyciela i pracy ucznia można ocenić na podstawie porównania pierwszych prób rozwiązywania testów na zajęciach i testów końcowych oraz na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych.

dr Anna Dubownik