Program nauczania fizyki

Charakterystyka programu

Program powstał w związku z potrzebą zorganizowania zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego w z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Obejmuje działania zmierzające do powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz rozwijania umiejętności określonych w podstawie programowej oraz standardach wymagań egzaminacyjnych dla uczniów gimnazjum. Na realizację programu przeznaczone zostaną 4 zajęcia dydaktycznych (łącznie 8 godzin lekcyjnych).

Nadrzędnym celem tego programu jest gruntowne przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z fizyki.

Cele ogólne:

1. Zapoznanie uczniów z formą egzaminu.

2. Wykształcenie umiejętności właściwej organizacji czasu przeznaczonego na wykonanie zadań egzaminacyjnych.

3. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

4. Wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

5. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

6. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów.

7. Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych.

8. Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych pojęć, wiadomości potrzebnych na egzaminie.

9. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

10. Rozwijanie umiejętności logicznego wnioskowania, dostrzegania związków i zależności, formułowania samodzielnych sądów.

11. Uczenie planowania własnej pracy, systematyczności, współdziałania w zespole, korzystania z dostępnych pomocy i źródeł wiedzy.

12. Zwiększenie motywacji do nauki, systematyczności, wzmocnienie wiary we własne możliwości, wytrwałości i uporu w dążeniu do celu.

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć instrukcję do zadań i poleceń,
 • opisywać zjawiska fizyczne i rozwiązywać problemy fizyczne z zastosowaniem technik matematycznych,
 • planować własną pracę i gospodarować czasem,
 • czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wykonywać zadania zamknięte oraz zadania otwarte związane z przeczytanym tekstem,
 • posługiwać się terminologią fizyczną,
 • wykorzystywać wcześniej zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych,
 • wyszukiwać potrzebne informacje,
 • dostrzegać i poprawiać popełnione błędy,
 • interpretować zjawiska przyrodnicze,
 • analizować i wyciągać poprawne wnioski z doświadczeń,
 • analizować schematy, rysunki i wykresy oraz je samodzielnie wykonywać.
 • wykorzystać wiedzę fizyczną w życiu codziennym.

Zadania, formy i sposoby realizacji:

Zadanie/Tematyka zajęć Zagadnienia Formy i sposoby realizacji Ilość godzin:
Spotkanie organizacyjne

 

Kinematyka

 

Dynamika

Przedstawienie programu zajęć, celów i planu pracy.

 

Ruch jednostajny prostoliniowy, ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

 

1,2,3 zasada dynamiki Newtona, siły wzajemnego oddziaływania ciał (sprężystości, ciężkości, tarcia).

– rozdanie materiałów edukacyjnych,

 

– analiza schematów
i zadań,

-sporządzanie wykresów i ich interpretacja,

 

– rozwiązywanie testów

1,5
Praca, moc, energia.

 

Drgania i fale mechaniczne.

 

Właściwości materii i przemiany energii w zjawiskach cieplnych.

Pojęcie pracy i mocy
w fizyce, rodzaje energii mechanicznej (energia kinetyczna i potencjalna), zasada zachowania energii

 

ruch drgający harmoniczny, fale mechaniczne, fale dźwiękowe, zjawiska dyfrakcji i interferencji.

 

Stany skupienia materii i zmiany stanu skupienia ciał, rozszerzalność temperaturowa ciał, gęstość substancji, skala Celsjusza i Kelvina, ciepło właściwe, energia wewnętrzna i 1 zasada termodynamiki.

– przypomnienie podstawowych wiadomości,

 

– analiza zadań, schematów, wykresów,

 

– rozwiązywanie testów

 

1,5
Hydrostatyka

 

Elektrostatyka

 

Prąd elektryczny

Ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne, prawo Pascala i Archimedesa.

 

Sposoby elektryzowania ciał, prawo Coulomba, Zasada zachowania ładunku, napięcie elektryczne.

 

Obwód elektryczny, natężenie i napięcie prądu, Prawo Ohma, praca i moc prądu elektrycznego.

– omówienie podstawowych pojęć i zależności,

 

– rozwiązywanie zadań testowych,

1,5
Magnetyzm

 

Optyka

 

Podsumowanie kursu

Pole magnetyczne magnesu, Ziemi i przewodnika
z prądem, zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

 

Źródła światła, załamanie i odbicie światła, obrazy w soczewkach.

 

Podsumowanie wiadomości i umiejętności z zakresu fizyki.

– omówienie podstawowych pojęć i zależności,

 

– rozwiązywanie zadań testowych,

 

– rozwiązywanie testu fizycznego obejmującego materiał z zakresu gimnazjum.

1,5

Sposoby osiągania celów:

 • Rozwiązywanie dużej liczy zadań testowych wzorowanych na zadaniach egzaminacyjnych.
 • Ćwiczenia utrwalające wiedzę i umiejętności.
 • Praca ze schematami i wykresami.
 • Podczas zajęć stosowane będą głównie różnorodne formy ćwiczeń indywidualnych (pisemnych i ustnych), aby uczeń mógł rozwijać swoje umiejętności oraz utrwalał i uzupełniał wiedzę z zakresu fizyki.

Ewaluacja

W wyniku realizacji programu uczeń powinien z dobrym skutkiem rozwiązywać testy z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Skuteczność oddziaływań nauczyciela i pracy ucznia można ocenić na podstawie porównania pierwszych prób rozwiązywania testów na zajęciach i testów końcowych oraz na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych. Można także przeprowadzić ankietę ewaluacyjną dla uczestników zajęć.

mgr Sandra Schulz