Program nauczania chemii

Charakterystyka programu

Program opisuje planowany przebieg pozaszkolnych, dodatkowych zajęć kierowanych do uczniów klas III szkół gimnazjalnych. Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej.

Cele szczegółowe obejmują działania zmierzające do powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz rozwijania umiejętności określonych i zapisanych w Podstawie Programowej Tom 5.

Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka) strona 129-149. Na realizację programu przeznaczone zostaną 4 zajęcia łącznie 8 godzin dydaktycznych.

Cele programu

1. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy chemicznej do rozwiązywania problemów.

2. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania niezbędnych informacji w tekście, poprawnego odczytywania informacji z wykresów, schematów lub tabel.

3. Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania, dostrzegania związków i zależności, formułowania samodzielnych obserwacji i wniosków.

4. Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych typu egzaminacyjnego (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie).

Uczeń potrafi:

  • Posługiwać się terminologią chemiczną.
  • Zaplanować, przewidzieć przebieg, podać obserwacje i wnioski, zapisać równanie reakcji chemicznej z doświadczeń obowiązujących na poziomie gimnazjalnym.
  • Interpretować i nazywać obserwowane w życiu codziennym zjawiska przyrodnicze.
  • Analizować schematy, rysunki oraz wykresy.
  • Wykonać podstawowe obliczenia stechiometryczne z wykorzystaniem praw chemicznych.
  • Wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań typu egzaminacyjnego (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie).

Zadania, formy i sposoby realizacji

L.p.

Tematyka zajęć:

Treści nauczania zapisane w Podstawie Programowej Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka) Liczba godzin:
1.1 Substancje i ich właściwości.

1.2 Wewnętrzna budowa materii.

1.3 Powietrze i inne gazy.

strona 129

strona 130

strona 131

2
2.1 Reakcje chemiczne – równania reakcji chemicznej.

2.2 Kwasy i zasady.

strona 131

strona 132

2
3.1 Sole. strona 132-133 2
4.1 Reakcje chemiczne – obliczenia związane z zastosowaniem podstawowych praw chemicznych.

4.2 Woda i roztwory wodne – obliczenia związane z pojęciem rozpuszczalność oraz stężenie procentowe.

strona 131

 

strona 131-132

2

Link do Podstawy Programowej Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka)

http://195.136.199.90/index.php?option=com_content&view=article&id=2058%3Atom-5-edukacja-przyrodnicza-w-szkole-podstawowej-gimnazjum-i-liceum&catid=230%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-podstawa-programowa&Itemid=290

Program może ulec modyfikacji na prośbę uczestników kursu po przedstawieniu treści nauczania uczniom podczas pierwszego spotkania z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych (prezentacji multimedialnych, animacji) oraz prezentacją doświadczeń w technice małej skali.

Ewaluacja

Rozwiązanie zadań z chemii z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zadań typu egzaminacyjnego wydawnictwa Nowa Era, WSiP oraz Operon. Analiza uzyskanego wyniku.

mgr Lidia Zarańska