Program nauczania biologii

Charakterystyka programu

Program powstał w związku z potrzebą zorganizowania zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego w z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Obejmuje działania zmierzające do powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz rozwijania umiejętności określonych w podstawie programowej oraz standardach wymagań egzaminacyjnych dla uczniów gimnazjum. Na realizację programu przeznaczonych zostanie 6 zajęć dydaktycznych.

Cele programu

Nadrzędnym celem tego programu jest gruntowne przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z biologii. Cele ogólne to:

1. Zapoznanie uczniów z formą egzaminu.

2. Wykształcenie umiejętności właściwej organizacji czasu przeznaczonego na wykonanie zadań egzaminacyjnych.

3. Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych

4. Doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji.

5. Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych pojęć, wiadomości potrzebnych na egzaminie.

6. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

7. Rozwijanie umiejętności logicznego wnioskowania, dostrzegania związków i zależności, formułowania samodzielnych sądów.

8. Uczenie planowania własnej pracy, systematyczności, współdziałania w zespole, korzystania z dostępnych pomocy i źródeł wiedzy.

9. Zwiększenie motywacji do nauki, wzmocnienie wiary we własne możliwości

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć instrukcję do zadań, poleceń,
 • zakodować swoją pracę, poprawnie wypełniać kartę odpowiedzi,
 • planować własną pracę, gospodarować czasem,
 • czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wykonywać zadania zamknięte oraz zadania otwarte związane z przeczytanym tekstem,
 • posługiwać się terminologią przyrodniczą,
 • wykorzystywać wcześniej zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych,
 • wyszukiwać potrzebne informacje,
 • dostrzegać i poprawiać popełnione błędy,
 • obserwować, wnioskować,interpretować zjawiska przyrodnicze,
 • analizować doświadczenia i eksperymenty biologiczne,
 • analizować schematy, rysunki i wykresy.

Zadania, formy i sposoby realizacji

L.p. Zadanie/Tematyka zajęć: Zagadnienia: Formy i sposoby realizacji Ilość godzin:
Spotkanie

 

Cytologia i histologia.

 

 

 

Ekologia i ochrona środowiska.

Przedstawienie program zajęć, celów, planu pracy.

Komórkowa budowa organizmów. Rodzaje i budowa komórek i tkanek roślinnych, zwierzęcych.

Gatunek a populacja.

Biocenoza, biotop, ekosystem.

Zależności pokarmowe między organizmami.

Stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne.

– analiza schematów i zdjęć

– rozwiązywanie testów

2
Elementy anatomii i fizjologii człowieka Budowa i funkcjonowanie układów: pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, wydalniczego, nerwowego oraz narządów zmysłów.

Oddychanie komórkowe a proces wymiany gazowej.

– analiza schematów, zdjęć i wykresów

– rozwiązywanie testów

2
Podstawy genetyki.

Podsumowanie kursu.

Prawa Mendla i krzyżówki genetyczne.

Budowa DNA, biosynteza białka.

 

Synteza wiadomości i umiejętności z zakresu biologii

– rozwiązywanie krzyżówek genetycznych

-analiza schematów

– rozwiązywanie testu ogólnobiologicznego

2

Sposoby osiągania celów

 • Rozwiązywanie dużej liczy zadań testowych wzorowanych na zadaniach egzaminacyjnych
 • Ćwiczenia utrwalające wiedzę i umiejętności
 • Praca ze schematami, wykresami i rysunkami

Podczas zajęć stosowane będą głównie różnorodne formy ćwiczeń indywidualnych (pisemnych i ustnych), aby uczeń mógł rozwijać swoje umiejętności oraz utrwalał i uzupełniał wiedzę z zakresu biologii.

Ewaluacja

W wyniku realizacji programu uczeń powinien z dobrym skutkiem rozwiązywać testy z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Skuteczność oddziaływań nauczyciela i pracy ucznia można ocenić na podstawie porównania pierwszych prób rozwiązywania testów na zajęciach i testów końcowych oraz na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych. Można także przeprowadzić ankietę ewaluacyjną dla uczestników zajęć.

mgr Ewa Frąckowiak